Uchwały VI kadencji
Uchwały XLI sesji Rady Gminy z 2014.02.13 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 05 marca 2014 23:47

ikonapaczki uchwała Nr XLI/343/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2014 rok
ikonapdf uchwała Nr XLI/344/14 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r.
ikonapdf uchwała Nr XLI/345/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cegłów w 2014 r.
ikonapdf uchwała Nr XLI/346/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2014 r. i Przeciwdziałania Narkomanii
ikonapdf uchwała Nr XLI/347/14 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w formie posiłku" na lata 2014 - 2020
ikonapdf

uchwała Nr XLI/348/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cegłów

ikonapdf załącznik do uchwały XLI/348/14 - opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 06 marca 2014 00:31
 
Uchwały_XL sesji Rady Gminy z 2013.12.30 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    piątek, 10 stycznia 2014 17:53
ikonapaczki  uchwała Nr XL/334/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013-2023
ikonapaczki  uchwała Nr XL/335/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013 r.
ikonapaczki  uchwała Nr XL/336/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2014-2024  Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014r,   poz. 1189 z 05.02.2014 r.
ikonapaczki  uchwała Nr XL/337/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cegłów na 2014 rok  Dz.U. Woj. Maz. z 2014r. poz. 1190 z 05.02.2014 r.
ikonapdf  uchwała Nr XL/338/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/300/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Budowa wodociągu we wsi Wólka Wiciejowska"
ikonapdf  uchwała Nr XL/339/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/249/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finasowanie działań ze środków pochodzących z bużetu Unii Europejskiej na zadanie "Przebudowa targowiska w miejscowości Cegłów"
ikonapdf

uchwała Nr XL/340/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/302/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku

ikonapdf

uchwała Nr XL/341/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, położonych w Cegłowie stanowiących własność Gminy Cegłów

ikonapdf

uchwała Nr XL/342/13 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci posiłku dla osób potrzebujących z terenu gminy Cegłów

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014r, poz.356 z 15.01.2014r
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 07 lutego 2014 14:27
 
Uchwały_XXXIX sesji Rady Gminy z 2013.12.12 (nadzwyczajnej) PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    poniedziałek, 23 grudnia 2013 17:05
ikonapaczki  uchwała Nr XXXIX/329/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013-2023
ikonapaczki

 uchwała Nr XXXIX/330/13 w sprawie dokonania zamian w budżecie Gminy Cegłów na 2013r.

ikonapdf

uchwała Nr XXXIX/331/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, położonych w Cegłowie stanowiących własność Gminy Cegłów

ikonapdf

uchwała Nr XXXIX/332/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania

ikonapdf

 uchwała Nr XXXIX/333/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminnej Instytucji Kultury– Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie do Wieloletniego Programu Rządowego „BIBLIOTEKA+” i stanowienia o kierunkach działania Wójta w przedmiotowej procedurzeuchwała Nr XXXIX/333/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminnej Instytucji Kultury– Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie do Wieloletniego Programu Rządowego „BIBLIOTEKA+” i stanowienia o kierunkach działania Wójta w przedmiotowej procedurzeuchwała Nr XXXIX/333/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminnej Instytucji Kultury– Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie do Wieloletniego Programu Rządowego „BIBLIOTEKA+” i stanowienia o kierunkach działania Wójta w przedmiotowej procedurze

Data ostatniej modyfikacji: niedziela, 26 stycznia 2014 23:07
 
Uchwały_XXXVIII sesji Rady Gminy z 2013.11.21 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    niedziela, 01 grudnia 2013 22:25
ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/310/13 w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/311/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/302/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/312/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013-2023

ikonapaczki

Uchwała Nr XXXVIII/313/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013 roku

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/314/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/303/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Zakup wozu asenizacyjnego”

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/315/13 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.”

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/316/13 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie Cegłów

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 12821)

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/317/13 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Cegłów przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

-załącznik Nr 1 - wzór wniosku o dotację

-załącznik Nr 2 - wzór informacji o liczbie uczniów

 -załącznik Nr 3 - wzór sprawozdania

 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 12822)

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/318/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cegłów do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/319/13 w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym gruntów rolnych na terenie Gminy Cegłów w roku 2014

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz.12823 z 6.12.201r3)

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/320/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2014

(Dz. Urz. Woj. Maz z 2013r, poz. 12824 z 6.12.2013r)

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/321/13 w sprawie określenia w roku 2014 na terenie gminy Cegłów wysokości stawek podatku od środków transportowych

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 12825 z 6.12.2013r)

ikonapdf

 Uchwała Nr XXXVIII/322/13 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Cegłowie, do której Gminie Cegłów przysługuje prawo użytkowania wieczystego

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/323/13 w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/201/06 w sprawie oddania mienia Gminy Cegłów w użyczenie sołectwu wsi Podciernie

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/324/13 w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/202/06 w sprawie oddania mienia Gminy Cegłów w użyczenie sołectwu wsi Wiciejów

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/325/13 w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/203/06 w sprawie oddania mienia Gminy Cegłów w użyczenie sołectwu wsi Skwarne

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/326/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/283/13 w sprawie nadania imienia Targowisku Gminnemu w Cegłowie

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/327/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/284/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Cegłów oraz wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 12826 z 6.12.2013r)

ikonapdf

Uchwała Nr XXXVIII/328/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego „Mój Rynek”

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 12827 z 6.12.2013r)

Data ostatniej modyfikacji: niedziela, 12 stycznia 2014 22:52
 
Uchwały_XXXVII sesji Rady Gminy z 2013.10.26 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 29 października 2013 01:23

ikonapaczki uchwała Nr XXXVII/298/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013 rok

ikonapaczki uchwała Nr XXXVII/299/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013 - 2023

ikonapdf uchwała Nr XXXVII/300/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa wodociągu we wsi Wólka Wiciejowska”

ikonapdf uchwała Nr XXXVII/301/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/223/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Mienia

ikonapdf uchwała Nr XXXVII/302/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku

ikonapdf uchwała Nr XXXVII/303/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/248/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Zakup wozu asenizacyjnego”

ikonapdf uchwała Nr XXXVII/304/13 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

ikonapdf uchwała Nr XXXVII/304/13 - załącznik Nr 1 - wniosek o dotację

ikonapdf uchwała Nr XXXVII/304/13 - załącznik Nr 2 - rozliczenie dotacji

ikonapdf uchwała Nr XXXVII/305/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego od Polskich Kolei Państwowych S.A. przez Gminę Cegłów niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Cegłowie

ikonaimg uchwała Nr XXXVII/305/13 - załącznik graficzny

ikonapdf uchwała Nr XXXVII/306/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Cegłów

ikonapdf uchwała Nr XXXVII/307/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cegłów

ikonapdf uchwała Nr XXXVII/308/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego w 2013 r.

ikonapdf uchwała Nr XXXVII/309/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Data ostatniej modyfikacji: sobota, 09 listopada 2013 00:33
 
Uchwały_XXXVI sesji Rady Gminy z 2013.08.29 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 25 września 2013 22:51

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/283/13 w sprawie nadania imienia Targowisku Gminnemu w Cegłowie

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/284/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Cegłów oraz wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/285/13 w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego „Mój Rynek”

ikonapaczki uchwała Nr XXXVI/286/13 w sprawie dokonania zmian w budzęcie Gminy Cegłów na 2013 rok.

ikonapaczki uchwała Nr XXXVI/287/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013-2023

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/288/13 w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/289/13 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta w procedurze przystąpienia Gminy Cegłów z Gminą Latowicz do partnerskiego projektu pod nazwą „Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz Rozstanki”

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/290/13 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Gminę Cegłów od Ochotniczej Straży Pożarnej w Podskwarnem nieruchomości gruntowych położonych w Podskwarnem oraz przystąpienia do realizacji projektu „Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/290/13 - załącznik graficzny

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/291/13 w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do realizacji i współfinansowania projektu pn. „Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno-społecznego „Rondo” w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością”

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/292/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu publicznego nieruchomości położonych w miejscowości Cegłów, stanowiących własność Gminy Cegłów

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/292/13 - załącznik graficzny

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/293/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu publicznego nieruchomości położonych w miejscowości Cegłów, stanowiących własność Gminy Cegłów

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/293/13 - załącznik graficzny

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/294/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/12 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własności Gminy Cegłów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/295/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Wiciejów

ikonaimg uchwała Nr XXXVI/295/13 - załącznik graficzny

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/296/13 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cegłów

ikonapdf uchwała Nr XXXVI/297/13 w sprawie ustalenia składu osobowego i ilościowego stałych Komisji Rady Gminy oraz ich Przewodniczących

 

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 10 października 2013 23:12
 
Uchwały_XXXV sesji Rady Gminy z 2013.06.25 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 17 lipca 2013 11:54

ikonapaczki Uchwała Nr XXXV/269/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013r

ikonapaczki Uchwala Nr XXXV/270/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013-20123

ikonapdf Uchwała Nr XXXV/271/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Cegłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r

ikonapdf Uchwała Nr XXXV/272/13 Uchwała Nr XXXV/272/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cegłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r

ikonapdf Uchwała Nr XXXV/273/13 w sprawie sieci publicznych przedszkoli oraz planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXXV/274/13 w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do realizacji projektu „Nauka kluczem do sukcesu"

ikonapdf Uchwała nr XXXV/275/13 w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Cegłów

ikonaimg uchwała nr XXXV/275/13 - załącznik graficzny

ikonapdf Uchwała Nr XXXV/276/13 Uchwała Nr XXXV/276/13 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Cegłów w procedurze przygotowania przystąpienia Gminy Cegłów do Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

ikonapdf Uchwała Nr XXXV/277/13 w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Cegłów Nr XXX/212/12 i Nr XXXIV/254/13

ikonapdf Uchwała Nr XXXV/278/13 Uchwała Nr XXXV/278/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/129/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie

ikonapdf Uchwała Nr XXXV/279/13 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie do załatwiania spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym

ikonapdf Uchwała Nr XXXV/280/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXXV/281/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cegłów na lata 2013-2016

ikonapdf Uchwała Nr XXXV/282/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cegłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Data ostatniej modyfikacji: środa, 17 lipca 2013 15:13
 
Uchwały_XXXIV sesji Rady Gminy z 2013.05.23 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    sobota, 15 czerwca 2013 00:23

ikonapaczki Uchwała Nr XXXIV/246/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013 roku

ikonapaczki Uchwała Nr XXXIV/247/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013-2023

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/248/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Zakup wozu asenizacyjnego”

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/249/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Przebudowa targowiska w miejscowości Cegłów”

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/250/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/251/13 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/252/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/231/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/252/13 - załącznik - wzory deklaracji

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/253/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/13 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/254/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/211/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/255/13 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Cegłów w procedurze przygotowania nieruchomości położonej w Podcierniu, stanowiącej własność komunalną Gminy Cegłów, do wydzierżawienia lub zbycia

ikonapdf uchwała Nr XXXIV/255/13 - załącznik graficzny

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/256/13 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Cegłów w procedurze przygotowania nieruchomości położonej w Cegłowie, stanowiącej własność komunalną Gminy Cegłów, do wydzierżawienia lub zbycia

ikonapdf uchwała Nr XXXIV/256/13 - załącznik graficzny

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/257/13 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Wiciejów, stanowiącej własność Gminy Cegłów

ikonapdf uchwała Nr XXXIV/257/13 - załacznik graficzny

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/258/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cegłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/259/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/243/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości gruntowych położonych w Podcierniu

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/260/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/244/13 w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do realizacji i współfinansowania projektu pn. „Wioska Kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów”

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/261/13 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Cegłów i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/262/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cegłów na lata 2013-2016

ikonapdf uchwała Nr XXXIV/262/13 - załącznik Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cegłów na lata 2013-2016

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/263/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/190/12 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów w wyborach do Rady Gminy

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/264/13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/239/13 w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Cegłów i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/265/13 w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/266/13 w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Cegłów oraz zasad jego użytkowania

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/267/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXXIV/268/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cegłów

Data ostatniej modyfikacji: środa, 10 lipca 2013 23:17
 
Uchwały_XXXIII sesji Rady Gminy z 2013.04.23 (nadzwyczajnej) PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    sobota, 04 maja 2013 00:11

ikonapdf Uchwała Nr XXXIII/243/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości gruntowych położonych w Podcierniu

ikonaimg uchwała Nr XXXIII/243/13 - załącznik graficzny

ikonapdf Uchwała Nr XXXIII/244/13 w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do realizacji i współfinansowania projektu pn. „Wioska Kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów”

ikonapdf Uchwała Nr XXXIII/245/13 w sprawie dokonania zmian w budzecie Gminy Cegłów na 2013 rok

ikonapdf uchwała Nr XXXIII/245/13 - załącznik Nr 1 - wydatki

ikonapdf uchwała Nr XXXIII/245/13 - załącznik Nr 2 - inwestycje

Data ostatniej modyfikacji: środa, 10 lipca 2013 23:18
 
Uchwały_XXXII sesji Rady Gminy z 2013.03.14 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 28 marca 2013 21:15

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/220/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/216/13 z 10 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cegłów na 2013 rok.

ikonapdf uchwała Nr XXXII/220/13 - załącznik Nr 1 - dochody

ikonapdf uchwała Nr XXXII/220/13 - załącznik Nr 2 - wydatki

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/221/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013-2023

iconaxls.png uchwała Nr XXXII/221/13 - załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/222/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013 roku.

ikonapdf uchwała Nr XXXII/222/13 - załącznik Nr 1 - dochody

ikonapdf uchwała Nr XXXII/222/13 - załącznik Nr 2 - wydatki

ikonapdf uchwała Nr XXXII/222/13 - załącznik Nr 3 - inwestycje 2013r

ikonapdf uchwała Nr XXXII/222/13 - załącznik Nr 4 - przychody i rozchody

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/223/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Mienia

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/224/13 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Cegłów,

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/225/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/226/13 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013r.

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/227/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie za 2012r.

ikonapdf uchwała Nr XXXII/227/13 - załącznik Nr 1 - sprawozdanie SPZOZ

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/228/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie za 2012r.

ikonapdf uchwała Nr XXXII/228/13 - załącznik Nr 1 - Sprawozdanie GBP

ikonapdf uchwała Nr XXXII/228/13 - załącznik Nr 2 - Informacja dodatkowa

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/229/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/230/13 Uchwała Nr XXXII/230/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/231/13  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cegłów

ikonapdf  Uchwała Nr XXXII/232/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cegłów

ikonapdf  Uchwała Nr XXXII/233/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/234/13 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Skwarne, stanowiącej własność Gminy Cegłów

ikonaimg uchwała Nr XXXII/234/13 - załącznik graficzny

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/235/13 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Cegłów nieruchomości, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym nr 355/3 położonej w miejscowości Cegłów

ikonaimg uchwała Nr XXXII/235/13 - załącznik graficzny

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/236/13 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cegłów

ikonaimg uchwała Nr XXXII/236/13 - załącznik graficzny

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/237/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Cegłów środków stanowiących fundusz sołecki w 2014r

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/238/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cegłów w 2013r

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/239/13 w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Cegłów i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/240/13 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Podcierniu

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/241/13 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie

ikonapdf Uchwała Nr XXXII/242/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cegłów

Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 02 lipca 2013 00:11
 
Uchwały_XXXI sesji Rady Gminy z 2013.01.10 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 30 stycznia 2013 06:36

ikonapdf Uchwała Nr XXXI/214/13 w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2013 r.

ikonapaczki Uchwała Nr XXXI/215/13 sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013 – 2023.

ikonapaczki Uchwała Nr XXXI/216/13 w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2013 rok

ikonapdf Uchwała Nr XXXI/217/13 o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Podcierniu

ikonapdf Uchwała Nr XXXI/218/13 o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie

ikonapdf Uchwała Nr XXXI/219/13 w sprawie podziału gminy Cegłów na stałe obwody głosowania

 

 
Uchwały_XXX sesji Rady Gminy z 2012.12.27 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 09 stycznia 2013 07:10

ikonapdf Uchwała Nr XXX/201/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2012 rok (z załącznikami)

ikonapdf Uchwała Nr XXX/202/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2012-2022 (z załącznikami)

ikonapdf Uchwała Nr XXX/203/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/163/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ikonapdf Uchwała Nr XXX/204/12 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych gminy Cegłów za udział w sesji Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ikonapdf Uchwała Nr XXX/205/12 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów z terenu gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXX/206/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXX/207/12 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/11 w sprawie określenia zasad zarządzania lokalami użytkowymi i nieruchomościami gminnymi stanowiącymi własność komunalną gminy Cegłów oraz określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za najem tych lokali i nieruchomości

ikonapdf Uchwała Nr XXX/208/12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXX/209/12 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności

ikonapdf Uchwała Nr XXX/210/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXX/211/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXX/212/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

ikonapdf Uchwała Nr XXX/213/12 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/77/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu publicznego nieruchomości położonej we wsi Wólka Wiciejowska stanowiącej własność Gminy Cegłów.

 

Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 13 maja 2013 22:27
 
Uchwały_XXIX sesji Rady Gminy z 2012.11.22 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    poniedziałek, 10 grudnia 2012 22:54

ikonapdf Uchwała Nr XXIX/191/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2012 rok (z załącznikami)

ikonapdf Uchwała Nr XXIX/192/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej gminy cegłów na lata 2012-2022 ( z załącznikami)

ikonapdf Uchwała Nr XXIX/193/12 w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Cegłów Nr XIX/106/12 z 30 stycznia 2012 r. i Nr XXV/170/12 z 28 czerwca 2012 r

ikonapdf Uchwała Nr XXIX/194/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu publicznego udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Cegłów, stanowiącego własność Gminy Cegłów

ikonapdf uchwała Nr XXIX/194/12 - załącznik graficzny

ikonapdf Uchwała Nr XXIX/195/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu publicznego udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Posiadały, stanowiącego własność Gminy Cegłów

ikonapdf uchwała Nr XXIX/195/12 - załącznik graficzny

ikonapdf Uchwała Nr XXIX/196/12 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Cegłów w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cegłów niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości (zmiana wysokości opłat za śmieci od 1.01.2013r)

ikonapdf Uchwała Nr XXIX/197/12 w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym gruntów rolnych na terenie Gminy Cegłów w roku 2013

ikonapdf Uchwała Nr XXIX/198/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Cegłów w roku 2013

ikonapdf Uchwała Nr XXIX/199/12 w sprawie określenia w roku 2013 na terenie gminy Cegłów wysokości stawek podatku od środków transportowych

ikonapdf Uchwała Nr XXIX/200/12 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty w Gminie Cegłów na lata 2012 - 2020"

Data ostatniej modyfikacji: środa, 01 maja 2013 23:35
 
Uchwały_XXVIII sesji Rady Gminy z 2012.10.18 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 06 listopada 2012 00:00

ikonapdf Uchwała Nr XXVIII/184/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2012 rok

ikonapdf uchwała Nr XXVIII/184/12 - załącznik 1 - dochody

ikonapdf uchwała Nr XXVIII/184/12 - załącznik 2 - wydatki

ikonapdf uchwała Nr XXVIII/184/12 - załącznik 3 - inwestycje

ikonapdf uchwała Nr XXVIII/184/12 - załącznik 4 - przychody i rozchody

ikonapdf Uchwała Nr XXVIII/185/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2012-2022

ikonapdf uchwała Nr XXVIII/185/12 - załącznik 1 - WPF

ikonapdf uchwała Nr XXVIII/185/12 - załącznik 2 - przesiewzięcia do WPF-zbiorczo

ikonapdf uchwała Nr XXVIII/185/12 - załącznik 3 - wykaz przedsięwzięć-a

ikonapdf uchwała Nr XXVIII/185/12 - załącznik 4 - wykaz przedsięwzięć-c

ikonapdf uchwała Nr XXVIII/185/12 - załącznik 5 - wykaz umów

ikonapdf Uchwała Nr XXVIII/186/12 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.”

ikonapdf Uchwała Nr XXVIII/187/12 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

ikonapdf Uchwała Nr XXVIII/188/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXVIII/189/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Cegłów

ikonapdf Uchwała Nr XXVIII/190/12 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów w wyborach do Rady Gminy

Data ostatniej modyfikacji: środa, 01 maja 2013 22:18
 
Uchwały_XXVII sesji Rady Gminy z 2012.10.04 (nadzwyczajnej) PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 25 października 2012 00:00

ikonapdf Uchwała Nr XXVII/182/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do realizacji i współfinansowania projektu „ e-Społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów”

ikonapdf Uchwała Nr XXVII/183/12 w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do realizacji projektu systemowego pn. „Moja Szkoła”

Data ostatniej modyfikacji: środa, 01 maja 2013 22:19
 
Uchwały_XXVI sesji Rady Gminy z 2012.08.30 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 18 września 2012 00:00

ikonapdf Uchwała Nr XXVI/173/12 w sprawie dokonania zmian w budzecie Gminy Cegłów na 2012 rok

ikonapdf uchwała Nr XXVI/173/12 - załącznik Nr 1 - dochody

ikonapdf uchwała Nr XXVI/173/12 - załącznik Nr 2 - wydatki

ikonapdf uchwała Nr XXVI/173/12 - załącznik Nr 3 - inwestycje

ikonapdf Uchwała Nr XXVI/174/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2012-2022

ikonapdf uchwała Nr XXVI/174/12 - załącznik Nr 1 - WPF

ikonapdf uchwała Nr XXVI/174/12 - załącznik Nr 2 - przedsięwziecia-zbiorczo

ikonapdf uchwała Nr XXVI/174/12 - załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć-a

ikonapdf uchwała Nr XXVI/174/12 - załacznik Nr 4 - umowy do WPF

ikonapdf uchwała Nr XXVI/174/12 - załącznik Nr 5 - wykaz przedsięwzięć-c

ikonapdf Uchwała Nr XXVI/175/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/138/12 z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

ikonapdf Uchwała Nr XXVI/176/12 w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Cegłów a Gminą Kępice

ikonapdf Uchwała Nr XXVI/177/12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Cegłów od Agencji Nieruchomości Rolnych działającej w imieniu Skarbu Państwa, nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Mienia

ikonapdf Uchwała Nr XXVI/178/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości gruntowej położonej w Cegłowie

ikonaimg uchwała Nr XXVI/178/12 - załącznik graficzny

ikonapdf Uchwała Nr XXVI/179/12 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie do wykonywania zadań z zakresu pracy z rodziną określonej przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ikonapdf Uchwała Nr XXVI/180/12 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkolnym w Cegłowie

ikonapdf uchwała Nr XXVI/181/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/97/04 w sprawie sieci publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Cegłów

Data ostatniej modyfikacji: środa, 01 maja 2013 22:20
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3