Uchwały V kadencji
Uchwały XLII sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 02 grudnia 2010 16:41

 

ikonapdfUchwała Nr XLII/209/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2010r

ikonapdfzałącznik Nr 1 - dochody po zmianach
ikonapdfzalącznik Nr 2 - wydatki po zmianach
ikonapdfzałącznik nr 3 - inwestycje po zmianach

ikonapdfUchwała Nr XLII/210/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej w Cegłowie

ikonapdfUchwała Nr XLII/211/10 w sprawie określenia w roku 2011 na terenie Gminy Cegłów wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

ikonapdfUchwała Nr XLII/212/10 w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym w roku 2011 gruntów rolnych na terenie Gminy Cegłów

ikonapdfUchwała Nr XLII/213/10 w sprawie określenia w roku 2011 na terenie gminy Cegłów wysokości stawek podatku od środków transportowych

ikonapdfUchwała Nr XLII/214/10 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku leśnego na obszarze Gminy Cegłów

ikonapdfUchwała Nr XLII/215/10 w sprawie opłaty od posiadania psów

 
Uchwały XLI sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 01 grudnia 2010 18:39

 

ikonapdfUchwała Nr XLI/204/10 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cegłów

ikonapdfStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - część tekstowa uchwały (opis)
ikonapdfStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kierunki (mapa)
ikonapdfStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - uwagi nieuwzględnione

ikonapdfUchwała Nr XLI/205/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiczki Pierwsze

ikonapdfPlan Odnowy Miejscowości Kiczki Pierwsze

ikonapdfUchwała Nr XLI/206/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cegłów

ikonapdfUchwała Nr XLI/207/10 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Cegłów

ikonapdfUchwała Nr XLI/208/10 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 
Uchwały XL sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 01 grudnia 2010 18:24

 

ikonapdfUchwała Nr XL/195/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

ikonapdfUchwała Nr XL/196/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego

ikonapdfUchwała Nr XL/197/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy

ikonapdfUchwała Nr XL/198/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Cegłów

ikonapdfUchwała Nr XL/199/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2010 rok

ikonapdfzałącznik nr 1 - dochody po zmianach
ikonapdfzałącznik nr 2 - wydatki po zmianach
ikonapdfzałącznik nr 3 - inwestycje po zmianach

ikonapdfUchwała Nr XL/200/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/125/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzony
 

ikonapdfUchwała Nr XL/201/10 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/74/04 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cegłowie

ikonapdfUchwała Nr XL/202/10 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/79/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cegłów

ikonapdfUchwała Nr XL/203/10 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego zarządzonych w 2010r

 
Uchwały XXXIX sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 02 września 2010 10:13

 

ikonapdfUchwała Nr XXXIX/194/10 w sprawie zmiany podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy

 
Uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 04 sierpnia 2010 18:52

 

ikonapdfUchwała Nr XXXVIII/192/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2010r

ikonapdfzałącznik Nr 1 - dochody po zmianach
ikonapdfzałącznik Nr 2 - wydatki po zmianach
ikonapdfzałącznik Nr 3 - inwestycje wieloletnie po zmianach

ikonapdfUchwała Nr XXXVIII/193/10 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cegłów

 
Uchwały XXXVII sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 18 maja 2010 19:28

 

ikonapdfUchwała Nr XXXVII/188/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego

ikonapdfUchwała Nr XXXVII/189/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2010r

ikonapdfzałącznik Nr 1 - dochody po zmianach
ikonapdfzałącznik Nr 2 - wydatki po zmianach

ikonapdfUchwała Nr XXXVII/190/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Cegłów

ikonapdfzałącznik - zakres czynności inkasenta - sołtysa

ikonapdfUchwała Nr XXXVII/191/10 w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    piątek, 09 kwietnia 2010 18:27

 

ikonapdfUchwała Nr XXXVI/178/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cegłów w 2010r

ikonapdfUchwała Nr XXXVI/179/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2011r

ikonapdfUchwała Nr XXXVI/180/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r i Przeciwdziałania Narkomanii

ikonapdfUchwała Nr XXXVI/181/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cegłowie

ikonadocBilans Zakładu Gospodarki Komunalnej wg stanu 31.12.2009r
ikonaimgRachunek zysków i strat wg stanu 31.12.2009r

ikonapdfUchwała Nr XXXVI/182/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie

ikonadocSprawozdanie MZ-03 o finansach SP ZOZ w Cegłowie
ikonaimgSprawozdanie z działalności finansowej SP ZOZ za 2009r
ikonaimgAnalityczne zestawienie przychodów i kosztów SP ZOZ za 2009r

ikonapdfUchwała Nr XXXVI/183/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie

ikonaimgRachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie
ikonaimgBilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie
ikonadocWprowadzenie do sprawozdania finansowego (opis)

ikonapdfUchwała Nr XXXVI/184/10 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.”

ikonapdfUchwała Nr XXXVI/185/10 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości w Wiciejowie

ikonaimgzałącznik graficzny do uchwały

ikonapdfUchwała Nr XXXVI/186/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

ikonapdfUchwała Nr XXXVI/187/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2010 roku

ikonapdfzałącznik Nr 1 do uchwały - dochody
ikonapdfzałącznik Nr 2 do uchwały - wydatki
ikonapdfzałącznik Nr 3 do uchwały - inwestycje 2010-2012
ikonapdfzałącznik Nr 4 do uchwały - przychody i rozchody
ikonapdfzałącznik Nr 5 do uchwały - prognoza długu
 

 
Uchwały XXXV sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    piątek, 19 lutego 2010 12:22

 

ikonapdfUchwała Nr XXXV/174/10 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2010r

ikonapdfUchwała Nr XXXV/175/10 w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 11/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

ikonapdfUchwała Nr XXXV/176/10 w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 12/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

ikonapdfUchwała Nr XXXV/177/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na rok 2010

ikonapdfbudżet gminy Cegłów na rok 2010 - tabela 1 - dochody
ikonapdfbudżet gminy Cegłów na rok 2010 - tabela 2 - wydatki
ikonapdfbudżet gminy Cegłów na rok 2010 - tabela 3 - fundusz sołecki
ikonapdfbudżet gminy Cegłów na rok 2010 - tabela 4 - prognoza długu
ikonapdfbudżet gminy Cegłów na rok 2010 - zalącznik 1 - plany inwestycyjne
ikonapdfbudżet gminy Cegłów na rok 2010 - załącznik 2 - dochody i rozchody
ikonapdfbudżet gminy Cegłów na rok 2010 - załącznik 3 - dochody i rozchody na zadania admimistracji rządowej
ikonapdfbudżet gminy Cegłów na rok 2010 - załącznik 4 - dochody i wydatki na zadania wwynikające z porozumień jst
ikonapdfbudżet gminy Cegłów na rok 2010 - załącznik 5 - dochody i rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej
ikonapdfbudżet gminy Cegłów na rok 2010 - załącznik 6 - dotacje dla biblioteki i przedszkoli niepublicznych
ikonapdfbudżet gminy Cegłów na rok 2010 - załacznik 7 - dotacje na inne formy wych. przedsz. i inne

 
Uchwały XXXII sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    piątek, 29 stycznia 2010 19:21

 

ikonapdfUchwała Nr XXXII/156/09 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/06 Rady Gminy Cegłów w sprawie ustalenia nazw i wyboru stałych komisji Rady Gminy w Cegłowie

ikonapdfUchwała Nr XXXII/157/09 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Cegłów

ikonapdfUchwała Nr XXXII/158/09 w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXVI/150/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cegłów

ikonapdfUchwała Nr XXXII/159/09 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

ikonapdfUchwała Nr XXXII/160/09 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Cegłów

ikonapdfUchwała Nr XXXII/161/09 w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XXXI/153/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 września 2009r w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy Cegłów na 2009 rok

ikonapdfzałącznik 1 - dochody po zmianach
ikonapdfzałącznik 2 - inwestycje po zmianach

ikonapdfUchwała XXXII/162/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2009 rok

ikonapdfzałącznik 1 - dochody po zmianach
ikonapdfzałącznik 2 - wydatki po zmianach
ikonapdfzałącznik 3 - inwestycje po zmianach

 
Uchwały XXXI sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 27 stycznia 2010 19:31

 

ikonapdfUchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2009 rok

ikonapdfzałącznik 1 - dochody
ikonapdfzałącznik 2 - wydatki
ikonapdfzałącznik 3 - wydatki inwestycyjne

ikonapdfUchwała Nr XXXI/154/09 w sprawie przystąpienia do rządowego programu pn „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”

ikonapdfUchwała Nr XXXI/155/09 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/06 Rady Gminy Cegłów w sprawie ustalenia nazw i wyboru stałych komisji Rady Gminy w Cegłowie

 
Uchwały XXX sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 27 stycznia 2010 19:22

 

ikonapdfUchwała Nr XXX/151/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cegłów

ikonapdfUchwała Nr XXX/152/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2009r

ikonapdfzałącznik 1 - dochody
ikonapdfzałącznik 2 - wydatki
ikonapdfzałącznik 3 - inwestycje

 
Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 13 stycznia 2010 01:58

 

ikonapdfUchwała nr XXXIII/164/09 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cegłów niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości

ikonapdfUchwała Nr XXXIII/165/09 w sprawie określenia w roku 2010 na terenie Gminy Cegłów wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

ikonapdfUchwała nr XXXIII/166/09 w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym w roku 2010, gospodarstw rolnych na terenie Gminy Cegłów

ikonapdfUchwała Nr XXXIII/167/09 w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Cegłów w 2010r

ikonapdfUchwała Nr XXXIII/168/09 w sprawie określenia w roku 2010 na terenie gminy Cegłów wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

ikonapdfUchwała Nr XXXIII/169/09 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Cegłów w 2010 roku

ikonapdfUchwała Nr XXXIII/170/09 w sprawie oddania mienia Gminy Cegłów w użyczenie Gminnej Instytucji Kultury

ikonapdfUchwała Nr XXXIII/171/09 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Cegłów lub jej jednostkom organizacyjnym

 
Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 13 stycznia 2010 01:47

 

ikonapdfUchwała nr XXXIV/172/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2009r

ikonapdfzałącznik 1 - zmiany dochodów
ikonapdfzałącznik 2 - zmiany wydatków
ikonapdfzałącznik 3 - plan inwestycji po zmianach

ikonapdfUchwała Nr XXXIV/173/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/167/09 w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Cegłów w 2010r

 
Uchwały XXVI sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 08 października 2009 19:28

 

ikonapdfUchwała Nr XXVI/126/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r i Przeciwdziałania Narkomanii

ikonapdfUchwała Nr XXVI/127/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cegłowie

ikonapdfUchwała Nr XXVI/128/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie

ikonapdfUchwała Nr XXVI/129/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie

ikonapdfUchwała Nr XXVI/130/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XXVIII/159/05 w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie”

ikonapdfUchwała Nr XXVI/131/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/125/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 lutego 2009r w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych

ikonapdfUchwała Nr XXVI/132/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/77/08 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 marca 2008r w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Kapitał-Praca-Rozwój”

ikonapdfUchwała Nr XXVI/133/09 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cegłów na lata 2009-2032”

ikonapdfzałącznik - Program usuwania azbestu w Gminie Cegłów w latach 2009 - 2032

ikonapdfUchwała Nr XXVI/134/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2009r

ikonapdfzałącznik Nr 1 - plan dochodów
ikonapdfzałącznik Nr 2 - plan wydatków
ikonapdfzałącznik Nr 3 - zadania inwestycyjne 2009
ikonapdfzałącznik Nr 4 - przychody i rozchody budżetu
ikonapdfzałącznik Nr 5 - dochody i rozchody zadań administracji rządowej
ikonapdfzałącznik Nr 6 - dochody i rozchody administracji samorządowej
ikonapdfzałącznik Nr 7 - dochody i rozchody jednostki budżetowej - ZGK
ikonapdfzałącznik Nr 8 - dotacja dla jednostki kultury (biblioteka) i przedszkoli niepublicznych
ikonapdfzałącznik Nr 9 - dotacja dla stowarzyszeń
ikonapdfzałącznik Nr 10 - przychody i rozchody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
ikonapdfzałącznik Nr 11 - prognoza długu
 

 
Uchwały XXIX sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    poniedziałek, 13 lipca 2009 19:05

 

ikonapdfUchwała Nr XXIX/149/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2009 rok

ikonapdfzałącznik "Zadania inwestycyjne 2009 - 2011"
ikonaimgzałącznik "Prognoza długu"

ikonapdfUchwała Nr XXIX/150/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/79/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cegłów

ikonapdfzałącznik (tablica 6)

 
Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    poniedziałek, 13 lipca 2009 18:49

 

ikonapdfUchwała Nr XXVIII/144/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2009r
 
ikonapdfzałącznik Nr 1 (dochody po zmianach)
ikonapdfzalącznik nr 2 (wydatki po zmianach)
ikonapdfzałącznik Nr 3 (plan inwestycyjny po zmianach)

ikonapdfUchwała Nr XXVIII/145/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie

ikonapdfUchwała Nr XXVIII/146/09 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych

ikonapdfzałącznik graficzny

ikonapdfUchwała Nr XXVIII/147/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

ikonapdfUchwała Nr XXVIII/148/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2