Ogólne sprawy ochrony środowiska
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w związku z afrykańskim pomorem świń PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 06 marca 2014 00:48

W związku z wystąpieniem groźnej choroby trzody chlewnej - afrykańskiego pomoru świń - przekazuje się do wiadomości wszystkich rolników i myśliwych stanowisko i wytyczne Krajowego Lekarza Weterynarii.

ikonapdf Informacja

ikonapdf Pismo

 
Projekt uchwały - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2014 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 27 lutego 2014 14:59

W trybie art. 11a ust.7, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r, poz. 856) Wójt Gminy przedkłada do wiadomości wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Cegłów, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, projekt Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2014r.

ikonapdf projekt Programu

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 27 lutego 2014 15:07
 
Informacja i zakres działań PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 07 lipca 2009 10:43

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw w Urzędzie:

P. Monika Czyżewska - Inspektor ds ochrony środowiska

 

Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych 

pokój nr 5

ul. T. Kościuszki 4
05-319 Cegłów

tel. 25 759-59-32
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

- Opracowywanie decyzji środowiskowych
- Przygotowywanie projektów zezwoleń dla przedsiębiorców zajmujących się wywozem nieczystości stałych i ciekłych
- Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
- Opracowywanie projektów opinii w sprawie zatwierdzania programów gospodarki odpadami
- Monitoring realizacji obowiązków wynikających z art.5 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Usuwanie drzew i krzewów
- Odławianie bezdomnych zwierząt

 
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Monika Czyżewska    wtorek, 07 lipca 2009 10:22

 

Sposób załatwienia sprawy

Usuwanie drzew i krzewów regulują przepisy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późń. zm.). Zgodnie z przytoczoną regulacją przed wycinką zadrzewień i zakrzaczeń, w tym także w przypadku samosiejek, istnieje obowiązek uzyskania zgody wójta. Do pobrania wzór wniosku poniżej lub w Wydziale Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Cegłowie, ul. T. Kościuszki 4, pokój nr 5.

Wymagane dokumenty
Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;'
2. oświadczenie z własnoręcznym podpisem właściciela nieruchomości o prawie dysponowania nieruchomością
3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm;
5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Miejsce składania
Prawidłowo wypełniony formularz wraz z załącznikami można składać w kancelarii Urzędu Gminy w Cegłowie, ul. T. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów w następujące dni: w poniedziałki od 800-1800, w pozostałe dni w godz. od 800-1600.


Dodatkowe informacje

Zezwolenia wójta na wycinkę nie wymagają następujące drzewa i krzewy:

1. w lasach

2. owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
3. na plantacjach drzew i krzewów;
4. których wiek nie przekracza 10 lat;
5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
6. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
7. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
8. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymywaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

Termin załatwienia sprawy

Rozpatrywanie wniosków odbywa się w kolejności ich składania. Termin na wydanie decyzji zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. ( Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), do 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

Szczegółowe informacje
W Wydziale Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Cegłowie lub pod nr tel. 25 759-59-32

 

Tryb odwoławczy
Od wydanych decyzji, za pośrednictwem, stronom niezadowolonym z rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Data ostatniej modyfikacji: środa, 14 marca 2012 01:13