BIP Urzędu Gminy Cegłów
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o niewymaganiu oceny oddzialywania na środowisko inwestycji - budowa kalaizacji w m. Rudnik PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    piątek, 14 lutego 2014 23:43

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości, że w trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego wydał postanowienie o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowiski inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Rudnik i części miejscowości Cegłów"

ikonapdf Zawiadomienie

Data ostatniej modyfikacji: niedziela, 16 lutego 2014 00:13
 
Zawiadomienie postępowaniu administracyjnym wydania decyzji lokalizacji kanalizacji w miejscowści . Rudnik PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    piątek, 07 lutego 2014 12:25

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późń. zm.) Wójt Gminy Cegłów informuje , że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz przykanalikami dla miejscowości Rudnik oraz części miejscowości Cegłów wystąpił do:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim,

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

i otrzymał opinie:

ikonapdf informacja o opinii PPIS w Mińsku Mazowieckim

ikonapdf informacja o opinii RDOŚ w Warszawie

Data ostatniej modyfikacji: piątek, 07 lutego 2014 12:41
 
Obwieszczenie Ochrony Środowiska w Warszawie PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    poniedziałek, 03 lutego 2014 19:05

Podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenie Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Białoruskiej Elektrowni Jądrowej.
ikonapdf Obwieszczenie

 
Ogłoszenie o konkursie na powierzenie zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    środa, 29 stycznia 2014 17:12

 

Wójt Gminy Cegłów ogłasza konkurs skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Cegłów.

Organizacje pozarządowe nie biorące udziału w konkursie mogą zgłaszać kandydatów do pracy w Komisji konkursowej.

Termin składania ofert - do 20 lutego 2014r

Szczegółowe warunki w ogłoszeniu.

ikonapdf Zarządzenie Wójta - ogłoszenie o konkursie

ikonadoc Formularz oferty

ikonapaczki Załączniki do ogłoszenia o konkursie

Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 04 lutego 2014 10:14
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Rudnik PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 14 stycznia 2014 18:01

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania a środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późń. zm.) podaje się do wiadomości publicznej o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie uwarunkowań srodowiskowych dla inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przykanalikami we wsi Rudnik i cześci Cegłowa.

ikonapdf zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 14 stycznia 2014 18:14
 
Ogłoszenie o wyborze oferty na konserwację oświetlenia ulicznego PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 31 grudnia 2013 23:04

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej, że w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych o udzielenie zamówienia na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cegłów wybrano ofertę przedsiębiorcy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sławomir Sobkowicz z siedzibą w Sokolniku gm. Mrozy

ikonapdf Ogłoszenie o wyborze oferty

 
Ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie zajeć dodatkowych z uczniami szkół gminy Cegłów PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    piątek, 20 grudnia 2013 16:05

Gmina Cegłów w ramach projektu pn. Nauka kluczem do sukcesu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć:

- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej,

- z gimnastyki korekcyjnej,

- socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych,

- dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją,

- logopedycznych,

- rozwijających uzdolnienia matematyczne u uczniów zdolnych.

ikonapdf ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie zajęć zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych

ikonapdf ogłoszoszenie o naborze ofert na prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne u uczniów zdolnych

ikonapdf ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie zajęć  dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej

ikonapdf ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej

ikonapdf ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją

ikonapdf ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie zajęć logopedycznych

Data ostatniej modyfikacji: piątek, 27 grudnia 2013 12:10
 
Ogłoszenie o postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 17 grudnia 2013 14:09

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cegłów. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ.

ikonadoc Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 17 grudnia 2013 14:33
 
Ogłoszenie o wyłożeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania -zmiana w Mieni PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 17 grudnia 2013 13:47

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowan i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Cegłów.Projektowana zmiana obejmuje część obszaru wsi Mienia - działki 1056/1 ,107713 i 107714.

ikonapdf Ogłoszenie o wyłożeniu.

Informacja o zmianie terminu publicznej dyskusji:
W związku z przypadającym w dniu 6 stycznia 2014 r. świętem publiczna dyskusja, o której mowa w ogłoszeniu została przeniesiona na 17 stycznia 2014 r. (piątek), miejsce i godzina bez zmian.

Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 30 grudnia 2013 02:22
 
Ogłoszenie o składaniu ofert na dostawę naklejek promocyjnych, samoprzylepnych PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    sobota, 14 grudnia 2013 01:18

Gmina Cegłów poszukuje dostawcy naklejek samoprzylepnych, promocyjnych do oznakowania pomocy naukowych i dzienników lekcyjnych zakupionych w ramach realizacji projektu "Nauka kluczem do sukcesu" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

ikonapdf Ogłoszenie o ofercie

Data ostatniej modyfikacji: sobota, 14 grudnia 2013 01:28
 
Ogłoszenie o składaniu ofert na dzienniki zajęć dodatkowych PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    sobota, 14 grudnia 2013 01:08

Gmina Cegłów poszukuje dostawcy dzienników do zajęć dodatkowych oraz logopedii, prowadzonych z uczniami w ramach realizacji programu "Nauka kluczem do sukcesu" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

ikonapdf Ogłoszenie o ofercie

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4