Zawiadomienie postępowaniu administracyjnym wydania decyzji lokalizacji kanalizacji w miejscowści . Rudnik PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    piątek, 07 lutego 2014 12:25

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późń. zm.) Wójt Gminy Cegłów informuje , że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz przykanalikami dla miejscowości Rudnik oraz części miejscowości Cegłów wystąpił do:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim,

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

i otrzymał opinie:

ikonapdf informacja o opinii PPIS w Mińsku Mazowieckim

ikonapdf informacja o opinii RDOŚ w Warszawie

Data ostatniej modyfikacji: piątek, 07 lutego 2014 12:41